Oferta

Ryczałt oraz podatkowa księga przychodów i rozchodów   Usługi obejmują prowadzenie: ewidencji przychodów lub księgi  przychodów i rozchodów; ewidencji zakupu i sprzedaży dla celów podatku od towarów i usług; sporządzenie bieżących i rocznych deklaracji podatkowych; ewidencji środków trwałych i wyposażenia; przygotowywanie materiałów do inwentaryzacji rocznych – instrukcje, arkusze spisowe itp.;  

Księgi handlowe   Usługi obejmują prowadzenie: zakładowego planu kont; ksiąg rachunkowych; ewidencji zakupu i sprzedaży dla celów podatku od towarów i usług; sporządzenie bieżących i rocznych deklaracji podatkowych; ewidencji środków trwałych i wyposażenia; sporządzenie sprawozdań finansowych; przygotowanie instrukcji obiegu dokumentów oraz innych;

Kadry i płace     Usługi obejmują prowadzenie: dokumentacji pracowniczej i dla ZUS;  ewidencji wynagrodzeń; listy płac oraz zestawień wypłat z tytułu umów cywilno – prawnych; kart urlopowych; przygotowanie umów o pracę, zlecenia, umów o dzieło i innych; przygotowanie świadectw pracy; rozliczeń z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych;